Reklamacje towaru

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • osobiście pod adresem:Pyramid ul. Glinianki 44a, 26-260 Fałków;
  • pisemnie na adres: Pyramid ul. Glinianki 44a, 26-260 Fałków;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 795 482 557
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pyramid@pyramid-grzejniki.pl


UWAGA!!! Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami przed odesłaniem towaru celem uzgodnienia sposobu jego dostarczenia na nasz adres.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

(2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację.


Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Glinianki 44a, 26-260 Fałków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1]Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W celu ułatwienia realizacji uprawnień z tytułu reklamacji prosimy wypełniony, wydrukowany i podpisany protokół wraz z paragonem  oraz reklamowanym towarem przesłać na poniższy adres: 
Pyramid
ul. Glinianki 44
26-260 Fałków
tel. 795 482 557

Pobierz formularz do wypełnienia: formularz

Formularz jest w formacie PDF, aby go otworzyć uruchom Adobe Reader. Program Adobe Reader jest bezpłatnym, godnym zaufania narzędziem służącym do wyświetlania i drukowania dokumentów PDF.

UWAGA!!! Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami przed odesłaniem towaru celem uzgodnienia sposobu jego dostarczenia na nasz adres.


 

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

PODSTAWA
REKLAMACJI

z tytułu rękojmi

DATA ZAWARCIA
UMOWY SPRZEDAŻY

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
od 25 grudnia 2014 roku

PODSTAWA PRAWNA

ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze
zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

PODSTAWOWE
PRZESŁANKI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
SPRZEDAWCY

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
wada fizyczna
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które
istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili
Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową
Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową
Sprzedaży, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze
względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił
Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy
traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela,
osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej
działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na
sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego
jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według
instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
wada prawna
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego
organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także
za istnienie prawa
zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do
gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest
zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o
wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy
Klientem jest konsument.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego
konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości
wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli
zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie
mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy
Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
Umowy Sprzedaży.

PODSTAWOWE
UPRAWNIENIA
KONSUMENTA

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co
oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z
pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:
1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony
lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą
pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od
Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
- Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia
wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast
wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany
przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają
się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu,
uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do
Produktów wadliwych.
2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany
Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z
drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

WAŻNE TERMINY
REKLAMACYJNE

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które
istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli
Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa
się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Klienta.
2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady
nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu
Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne
sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z
tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi
rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady,
a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek
powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w
sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

POZASĄDOWE
SPOSOBY
ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I
DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO
TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości
z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U.
2001, nr 113, poz. 1214).
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej
przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod
adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY do pobrania w formacie PDF - dla zakupionych produktów od 25 grudnia 2015 r.

 

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY do pobrania w formacie PDF - dla zakupionych produktów do 24 grudnia 2015 r.

 

 

2018-09-03